Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Stanovy spolku Autis‑HB z. s.

Článek 1. — Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Autis‑HB z. s. (dále jen „spolek“).
 2. Sídlo: Plovárenská 799, Havlíčkův Brod 580 01.
 3. Spolek působí na území Kraje Vysočina, spolek se nečlení na organizační jednotky, je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Charakter spolku: je zapsaným spolkem podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 5. Spolek je neziskovou a nepolitickou organizací, která sdružuje odbornou i laickou veřejnost se zájmem pomáhat osobám se zdravotním znevýhodněním na cestě životem a pomáhat lidem s hendikepem uspět v běžném životě. Smyslem pomoci je především dlouhodobá motivace a podpora rodiny, dětí a osob zdravotně znevýhodněných, s poruchami autistického spektra a jiným mentálním postižením, aby mohli vést důstojný, naplněný život a splnit si své sny. Podporujeme děti s nadprůměrnou inteligencí, a to například jedince s Aspergerovým syndromem, v jejich nadání, pomáháme rozvíjet jejich schopnosti vzdělávacími aktivitami.

Článek 2. — Účel spolku

Účelem spolku je především dlouhodobá podpora a vzdělávání rodin, rodinných příslušníků, občanů, osob s autismem a dalším zdravotním znevýhodněním a nadaných dětí s nadprůměrnou inteligencí, které jim komplikuje běžný život a začlenění, adaptací do běžného školního, pracovního kolektivu a orientaci v běžném životě. Spolupracujeme s pomáhajícími, vzdělávajícími organizacemi, školami tak, abychom mohli kvalitně realizovat komplexnější pomoc rodině, osamělým rodičům dětí, osobám s hendikepem či jiným zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, nabízíme sociální a psychologické poradenství. Nabízíme praktický výcvik v nových edukačních programech pro osoby s autismem, jako je rozvoj samostatnosti v sebeobsluze běžného dne, v domácnosti, osobní hygieně, nákupech a komunikaci v obchodech, škole, zaměstnání a v rodině. Spolek usiluje o to, aby v rámci kraje fungoval ucelený sociálně‑pedagogicko‑pracovní program, který povede k tomu, že lidé s autismem budou moci žít obdobným způsobem života jako jejich zdraví vrstevníci a nebudou dlouhodobě umisťováni do psychiatrických léčeben a jiných ústavů mimo rodinu. Podporujeme rodiče ve vyhledání odborníků, a včasném stanovení diagnózy, správnému pochopení diagnózy, vysvětlujeme rodičům, jak s dětmi nejlépe pracovat a rozvíjet jejich dovednosti, snažíme se o vytváření vhodných sociálních, společenských a ekonomických podmínek pro optimální a postupný rozvoj podle potřeb a možností jednotlivých rodin a osob. Svoji činnost zaměřujeme na rehabilitační, terapeutické, ozdravné, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi, děti, rodiče, rodinné příslušníky a všechny kteří mají zájem o problematiku autismus a rozvoj intelektu nadaných dětí.

 1. Rozvíjení aktivit, které směřují k podpoře cílové skupiny.
 2. Podpora a organizace zájmové činnosti vedoucí k účelnému naplňování volného času dětí, mládeže, rodičů a osob s poruchami autistického spektra (dále jen „PAS“).
 3. Podpora a organizace zájmové činnosti nadaných dětí k prospěchu jejich rozvoje v dalším vzdělávání, pořádání exkurzí, setkávání s rodiči.
 4. Pořádání příměstských, pobytových táboru, společenských, sportovních akcí pro děti nadané, děti s PAS, jejich sourozence a ostatní, kteří se o danou problematiku zajímají.
 5. Podpora setkávání rodičů a příznivců dětí a jiných osob s PAS
 6. Rozvoj a provozování služeb podle potřeb našich klientů.
 7. Příprava projektů v souladu s posláním a cíli spolku.
 8. Spolupráce s ostatními pomáhajícími organizacemi, zprostředkovávání odborné péče pro osoby s PAS a jejich rodinné příslušníky.
 9. Vzdělávání a rozšiřování znalostí o problematice PAS formou seminářů, kurzů, konferencí, spoluprací s organizacemi, které mají zájem pomáhat a rodiči, psychology, pedagogy, asistenty pedagoga, logoped atd.
 10. Informování široké veřejnosti o problematice PAS, tvorba propagačních materiálů, publikační činnost.
 11. Organizace dobrovolnické činnosti ve prospěch cílové skupiny.

Článek 3. — Členství ve spolku

Vznik členství

 1. Členem spolku se může stát právnická osoba a každá fyzická osoba bez omezení věku, pohlaví, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo společenství, která souhlasí s těmito stanovami.
 2. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství.
 3. Přijetí člena do spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
 4. Členství vzniká dnem přijetí člena na základě rozhodnutí výboru spolku, zaplacením ročního příspěvku a zápisem do seznamu členů.

Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

 1. písemným oznámením člena (dnem jeho doručení výboru spolku),
 2. nezaplacením ročního příspěvku,
 3. úmrtím nebo zánikem člena,
 4. zrušením členství na základě výboru spolku, a to při porušení povinnosti člena podle těchto stanov a podle obecně závazných právních předpisů, při poškození dobré pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů spolku,
 5. zánikem spolku.

Práva a povinnosti členů

Člen spolku je oprávněn zejména:

 1. podílet se na činnosti spolku;
 2. volit do orgánů spolku a být volen do orgánů spolku, je-li starší 18 let;
 3. vyjadřovat se k činnosti spolku – podávat návrhy a připomínky;
 4. navrhovat osobu pro udělení čestného členství;
 5. využívat výhod, které spolek může svým členům poskytovat.

Člen spolku je povinen zejména:

 1. dodržovat stanovy spolku a plnit přijatá usnesení a rozhodnutí;
 2. aktivně se podílet na činnosti a plnění cílů spolku;
 3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
 4. platit členské příspěvky ve výši stanovené výborem spolku, a to vždy do konce kalendářního roku. Výše členských příspěvků pro zletilé členy je 1 000 Kč za kalendářní rok a pro děti do dovršení 18. roku 500 Kč za kalendářní rok;
 5. zdržet se jednání poškozujícího zájmy spolku, jeho cíle nebo dobrou pověst.

Článek 4. — Orgány spolku

Orgány spolku jsou

 1. předseda spolku a místopředseda spolku,
 2. výbor spolku,
 3. kontrolní komise.

Předseda spolku a místopředseda spolku

 1. V čele spolku stojí předseda, kterého volí rada spolku, je členem rady. Zastupuje spolek vůči třetím osobám samostatně. Předseda spolku je zodpovědný za výkon své funkce výboru spolku a řídí jeho jednání.
 2. V případě nepřítomnosti předsedy spolku je zastoupen v jeho výkonu místopředsedou spolku.
 3. Předseda spolku může jednání výboru přenechat místopředsedovi spolku.
 4. K jednání samostatně za spolek vůči třetím osobám může předseda spolku zmocnit místopředsedu spolku, a to na základě generální plné moci s notářsky ověřením podpisem.
 5. K jednání za spolek v dílčích věcech může předseda spolku zmocnit další osobu písemnou plnou mocí s vymezením konkrétních oprávnění této osoby.
 6. Předseda spolku vždy ke konci kalendářního roku zpracuje výroční zprávu o činnosti spolku.
 7. V této zprávě předseda spolku uvede:
  1. nejdůležitější činnosti, jež spolek v uplynulém kalendářním roce vykonával,
  2. přehled příjmů spolku v uplynulém kalendářním roce,
  3. přehled výdajů spolku v uplynulém kalendářním roce,
  4. informace o stavech účtů spolku ke konci kalendářního roku,
  5. předpokládané činnosti spolku v nadcházejícím kalendářním roce,
  6. základní předpoklad příjmů a výdajů spolku v nadcházejícím kalendářním roce.
 8. Předseda spolku je volen na funkční období 5 let.

Výbor spolku

 1. Výbor spolku je nejvyšším statutárním orgánem spolku, schází se nejméně jednou ročně.
 2. Výbor spolku je tříčlenný.
 3. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina výboru spolku.
 4. V případě ukončení členství ve spolku nebo ve funkci člena výboru spolku se výbor doplňuje zbývajícími členy.
 5. Výbor je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina výboru, nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nově svolané zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
 6. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
 7. Každý člen má 1 hlas.
 8. Konkretizuje činnost spolku pro další období.
 9. Stanovuje výši členských příspěvků.
 10. Schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.
 11. Funkční období výboru spolku je 5 let.
 12. Výbor může být svolán požádá-li o to ⅓ členů spolku, a to ve lhůtě 15 dnů, není-li v žádosti lhůta pozdější. Žádost se podává osobním podáním členovi výboru spolku, písemně, nebo e-mailem.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní orgán spolku je odpovědný výboru spolku.
 2. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
 3. Je oprávněna se účastnit zasedání spolku.
 4. Kontrolní komise předává výboru spolku výsledky kontrolní komise.
 5. Členství ve výboru spolku a v kontrolní komisi je vzájemně neslučitelné..
 6. Kontrolní komisi odvolává vždy členská schůze.

Článek 5. — Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací, hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
  1. příspěvky členů spolku;
  2. dary, sponzorské a jiné příspěvky, odkazy, dědictví, dotace, podpory nebo granty poskytnuté na projekty spolku a jiná plnění od fyzických a právnických osob;
  3. veřejné sbírky pořádané na podporu spolku;
  4. případné příjmy z vlastní a reklamní činnosti;
  5. nakládání majetkem spolku;
  6. výnosy z pořádaných akcí;
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činnosti podle těchto stanov a rozpočtem spolku
 3. Prostředky spolku slouží k rozvoji jeho činnosti. Spolek vynaloží všechny svoje příjmy, po odečteních všech režijních nákladů, ve prospěch cílů spolku.
 4. Spolek vede účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy a vnitřními předpisy spolku.
 5. Peněžní prostředky, kromě nezbytné hotovosti, se ukládají u peněžního ústavu na účet k tomuto určený.
 6. Za účetní evidenci a archivaci účetních dokladů odpovídá pověřený člen výboru spolku.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem;
  2. z rozhodnutí příslušného orgánu či rozhodnutí soudu.
 2. Zanikne-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne výbor spolku o vyrovnání majetku. Majetek získaný od třetích osob, členů spolku jako dar, zápůjčka, po rozhodnutí výboru spolku bude po dohodě navrácen.
 3. V případě zániku spolku bude případný majetek, kterého se netýká bod 2., po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru spolku, neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.