Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Stanovy spolku Autis‑HB z. s.

Tyto stanovy byly nahrazeny v prosinci roku 2020 novou verzí. Můžete si také zobrazit seznam stanov dle data.

Článek I. — Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: Autis‑HB z. s. (dále jen spolek), je neziskovou a nepolitickou organizací, která sdružuje laickou a odbornou veřejnost se zájmem pomáhat osobám se zdravotním znevýhodněním.
 2. Spolek usiluje o kompletní podporu lidí s postižením na cestě životem a snaží se lidem s hendikepem uspět v běžném životě. Smyslem je především motivace dítěte i rodiče, dospělého i jeho okolí k aktivitě v oblasti, která je vzdělává rozvíjí a vede ke zvýšení kvality života. Aby lidé s autismem i jiným mentálním postižením mohli vést důstojný a naplněný život a zaslouží si naši plnou podporu při cestě za svými sny.
 3. Sídlem spolku je Plovárenská 799, 580  01, Havlíčkův Brod
 4. Spolek působí na území Kraje Vysočina, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.
 5. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Článek II. — Účel spolku

Cílem našeho spolku je především dlouhodobá a opakovaná podpora rozvoje vzdělání občanů s autismem, mentálním postižením a všem jedincům, kteří potřebují podporu v začlenění do běžných školních zařízení, mající problémy ve vzdělání a adaptaci v novém kolektivu, zaměstnání a orientaci v běžném životě. Napomáháme realizovat, usnadňovat vzdělávání a výchovu takto postižených, spoluvytváříme vhodné podmínky pro jejich snazší začlenění do společnosti, v neposlední řadě se věnujeme ochraně práv znevýhodněných osob, autistických osob a jejich rodin. Také nabízíme pomoc rodičům a rodinám dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra, poruchou chování a jiným zdravotním znevýhodněním, při zvládání nelehké životní situace. Podporujeme rodiče ve včasné návštěvě odborníků a stanovení diagnózy jejich dětí. Mezi naší další činnost spolku patří, zejména vytváření vhodných sociálních, společenských a ekonomických podmínek pro optimální, postupný rozvoj občanů s autismem i jiným zdravotním znevýhodněním a to i za spolupráce s ostatními organizacemi. Svoji činnost zaměřujeme na rehabilitační, terapeutické a ozdravné společné aktivity, pobyty pro rodiny, společné aktivity klientů, výstavy výtvarných prací, tvoření. Praktický výcvik v nových speciálních edukačních programech pro autisty – samostatnost v sebeobsluze běžného dne v domácnosti, osobní hygiena, nákup a komunikace ve škole a kolektivu a zaměstnání.

Článek III. — Cíle spolku a předmět jeho činnosti

 1. Poskytování bezplatného poradenství a podpory zejména znevýhodněným osobám.
 2. Podporovat a organizovat zájmové činnosti vedoucí k účelnému naplňování volného času dětí, mládeže a dospělých s PAS, jiným znevýhodněním ve společnosti a jejich rodin, sourozenců a všech ostatních, kteří mají obtíže v adaptaci a integraci do společnosti.
 3. Podporovat setkávání a společné pobyty, tábory rodin s dětmi a dospělými s PAS i s jiným postižením.
 4. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
 5. Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře).
 6. Realizace osvětové činnosti této problematiky.
 7. Příprava projektů v souladů s cíli a posláním spolku.
 8. Organizace kulturních, společenských a sportovních akcí.
 9. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze.

Článek IV. — Vznik členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být právnické osoby, fyzické osoby starší 18 let bez ohledu pohlaví, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo společenství, která souhlasí s těmito stanovami.
 2. Přihlášku nebo návrh ke členství přijímá předseda a výbor spolku, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku.
 3. Členství ve spolku je dobrovolné, nikomu není upřeno právo požádat o členství.
 4. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
 5. Členství zaniká
  1. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství
  2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení
  3. rozhodnutím o vyloučení
  4. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě
  5. zrušení členství na základě rozhodnutí rady, a to při porušení povinností člena podle těchto stanov a podle obecně závazných právních předpisů, při poškození dobré pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmu spolku
  6. úmrtím – člena spolku, zánikem spolku
 6. Člen má právo
  1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
  3. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku
  4. využívat výhod, které spolek může svým členům poskytovat
 7. Člen má povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku a plnit přijatá usnesení
  2. rozhodnutí; (svou činností naplňovat cíle spolku) aktivně se podílet na plnění cílů spolku svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
  3. zdržet se jednání poškozující zájmy spolku, jeho cíle nebo dobrou pověst spolku.
  4. platit pravidelně členské příspěvky.
 8. Výši členských příspěvků stanovil výbor spolku a to ve výši 1000Kč vždy pro příslušný kalendářní rok.

Článek V. — Orgány spolku jsou

 1. Předseda spolku a místopředseda spolku
 2. Výbor spolku
 3. Kontrolní komise

Článek VI. — Předseda spolku a místopředseda spolku

V čele spolku stojí předseda, kterého volí rada spolku, je členem rady. Zastupuje spolek vůči třetím osobám samostatně. Předseda spolku je odpovědný za výkon své funkce výboru spolku a řídí její jednání. V případě nepřítomnosti předsedy spolku je zastoupen v jeho výkonu funkce místopředseda spolku. Předseda spolku může jednání výboru přenechat místopředsedovi spolku. K jednání samostatně za spolek vůči třetím osobám může předseda spolku zmocnit místopředsedu spolku, a to na základě generální plné moci s notářky ověřeným podpisem. K jednání za spolek v dílčích věcech může předseda spolku zmocnit další osobu písemnou plnou mocí s vymezením konkrétních oprávnění této osoby.

Výbor spolku

 1. Výbor je nejvyšším statutárním orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Výbor je tříčlenný.
 3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru.
 4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
 5. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 6. Každý člen má 1 hlas.
 7. Výbor může být svolán požádá-li o to ⅓ členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 8. Funkční období výboru je pětileté.
 9. V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.
 10. Volí předsedu spolku; na pětileté období.
 11. Schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas ⅔ členů výboru.
 12. Schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.
 13. Konkretizuje činnost pro další období.
 14. Stanovuje výši členských příspěvků.

Kontrolní komise

 1. Kontrolním orgánem spolku odpovědným výboru spolku.
 2. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
 3. Je oprávněn účastnit se zasedání výboru spolku.
 4. Kontrolní komise předává výboru spolku výsledky kontrolní činnosti.
 5. Členství v výboru spolku a v kontrolní komisi spolku je vzájemně neslučitelné.
 6. Kontrolní komise volí a odvolává vždy členská schůze.

Článek VII. — Zásady hospodaření – hlavní činnost spolku

 1. Spolek vykonává svoji hlavní činnost za účelem naplnění svých cílů, spolek je neziskovou organizací a hospodaří se svým majetkem, žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Všechny získané prostředky slouží k činnosti, rozvoji spolku (viz článek III.).
 2. Zdrojem jsou zejména:
  1. příspěvky členů, dary, dotace, podpory nebo granty
  2. veřejné sbírky pořádané na podporu spolku, dědictví
  3. výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
 3. Peněžní prostředky spolku, kromě nezbytné hotovosti, se ukládají u peněžního ústavu na účet k tomuto účelu zřízený.
 4. Za účetní evidenci a archivaci účetních dokladů odpovídá pověřený člen rady.

Článek VIII. — Zásady hospodaření – vedlejší činnosti spolku

 1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavní činnosti spolku a k úhradě nákladů na vlastní správu.
 2. Příjmy z činnosti spolku, z majetku spolku, jiná plnění od fyzických a právnických osob budou používány vždy na činnost spolku.

Článek IX. — Zánik spolku

Spolek zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem
 2. z rozhodnutím příslušného orgánu
  1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
  2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.

Článek X. — Přechodná a závěrečná ustanovení – výbor spolku Autis‑HB z. s.

 1. Tyto stanovy lze měnit pouze s rozhodnutím členské schůze a to s písemným dodatkem.
 2. Pokud je v těchto stanovách zmíněn „zákon“ jedná se především o zákon č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 3. Stanovy spolku Autis‑HB budou doplněny, doložením živnostenského oprávnění a IČ spolku.